Κατηγορίες:
Πληρωμές
Εάν επιθυμείτε να πληρώνετε με επιταγή λήξεως 100-130 ημέρες από το τιμολόγιο, θα τιμολογείστε με την βασική έκπτωση και δεν θα υπάρχουν ποσοτικές.