• Ανανεώστε το μπάνιο σας με άνετα και λειτουργικά είδη
    Ανανεώστε το μπάνιο σας με άνετα και λειτουργικά είδη
Σελίδες Αποτελεσμάτων:
1054 - Unknown column 'final_price' in 'order clause'

select p.products_image, pd.products_name, p.products_model, p.products_date_added, p.products_is_set, p.products_date_added, p.products_last_modified, p.products_last_modified_quantity, p.ws_enabled, p.is_special, p.products_id,p.products_quantity, SUBSTRING_INDEX(pd.products_description, ' ', 20) as products_description, p.manufacturers_id, p.products_price, p.products_price_stockhouse, p.products_tax_class_id from products_description pd, products p left join manufacturers m on p.manufacturers_id = m.manufacturers_id, products_to_categories p2c where p.products_status = '1' and p.products_id = p2c.products_id and pd.products_id = p2c.products_id and pd.language_id = '2' and p2c.categories_id IN (57) and p.products_quantity > 0 and( (p.is_special = 1 and p.products_image is not null) or p.is_special = 0) order by final_price , pd.products_name limit 0, 16

[TEP STOP]